top of page

Privacy verklaring & Algemene voorwaarden                                   datum opmaak: 30 november 2023

Kaolin&Quartz

Contactgegevens: 

Nieuwstraat 4 d

8810 Lichtervelde 

email: delphi@kaolin-quartz.boutique

ondernemingsnummer: BE 0881 205 309 

Artikel 1 Privacy

Wij hechten belang aan uw privacy en willen u graag informeren. 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons beschermd en hierbij respecteren wij de wetgeving hieromtrent. 

Wij houden persoonlijke gegevens bij die u aan ons hebt verstrekt voorbeeld: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW nummer. 

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opmaken van facturen, verzenden van bestellingen reclame- en /of marketingdoeleinden en eventuele nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden door ons bewaard volgens de GDPR wetgeving.

De bewaarperiode is afhankelijk van het doeleind waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Het is mogelijk om uw persoonsgegevens op te vragen ter inzage en corrigeren.

Hiervoor wordt er identificatiebewijs gevraagd en een schriftelijk verzoek voor inzage. 

Indien u liever geen nieuwsbrief ontvangt en liever niet op de hoogte wordt gebracht van verdere verkoopmomenten kunt u zich steeds uitschrijven op toekomstige nieuwsbrieven. 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

Kaolin&Quartz houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Artikel 2 Gebruik van cookies:

Het gebruik van cookies wordt nauwkeurig beschreven in het 'Pricacy & cookiebeleid'.

Bij het gebruik van de website verschijnt een banner waar u kunt kiezen om cookies toe te staan of te weigeren. Deze kunt u steeds aanpassen. 

Artikel 3 Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bezoeker of gebruiker van deze website. 

(Hierna de "klant" genoemd.)

Door de website te bezoeken of gebruiken, erkent de Koper dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft  gelezen en de daarin vermelde rechten en plichten heeft aanvaard.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

De inhoud van de website (inhoud, merken, logo's, product - of bedrijfsnamen, teksten, beelden, foto's, video's enz.) zijn eigendom van Kaolin&Quartz of rechthoudende derden en zijn beschermd door intellectuele rechten. 

Artikel 5 Algemene voorwaarden webshop

Kaolin&Quartz biedt de mogelijkheid om artikelen aan te kopen via de webwinkel online.

De algemene voorwaarden gelden voor elke bestelling die geplaatst wordt door de bezoeker aan deze webshop.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

Artikel 6 Prijzen:

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-,reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

De bijhorende foto's kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Kaolin&Quartz heeft het recht haar prijzen ten allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren. 

Enkel de aangegeven prijzen en belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. 

Artikel 7 Inhoud en aanbod: 

Kaolin&Quartz zorgt dat de informatie op de website zo correct mogelijk is en up-to-date. 

Wij behouden ons het recht voor om de website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Kaolin&Quartz. 

De keramiek en glascreaties zijn ieder uniek in hun soort en handwerk.

Dit wil zeggen dat deze kunnen verschillen van de foto, wij proberen om het artikel zo goed mogelijk weer te geven en te beschrijven. 

Er kunnen ook verschillen merkbaar zijn onderling, kenmerkend voor handwerk. 

De keramiek en glascreaties worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven, ingeval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan Kaolin&Quartz hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Kaolin&Quartz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit vermeld. 

Indien de Klant specifieke vragen heeft over voorbeeld: maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij deze om vooraf contact op te nemen met ons. 

Artikel 8 Online aankopen:

De klant kan een online aankoop doen door het elektronisch formulier in te vullen. 

Door dit formulier in te vullen aanvaardt de klant de prijs, de beschrijving van de artikelen en de algemene voorwaarden. 

De aankoop kan worden afgerond met de beschikbare betalingswijze. 

Na aankoop ontvangt de klant een bevestiging van bestelling. 

Bestellingen worden pas verzonden na het ontvangen van het volledige verschuldigde bedrag. 

Kaolin&Quartz is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 9 Levering en uitvoering van de overeenkomst: 

De levering gebeurt pas na ontvangst van de betaling. 

Wij werken met een vaste leveringskost en uw pakket zal worden verstuurd met BPOST. 

De producten worden binnen de 30 dagen geleverd op de door de klant gekozen locatie. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen kunnen extra kosten geven voor de koper. 

Kaolin&Quartz levert enkel in België. 

Wij zorgen ervoor dat uw artikelen met zorg en aandacht worden ingepakt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Kaolin&Quartz.

Kaolin&Quartz kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud: 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kaolin&Quartz. 

Artikel 11 Herroepingsrecht:

De bepalingen van het herroepingsrecht gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen bij Kaolin&Quartz. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De Klant moet Kaolin&Quartz hiervan schriftelijk op de hoogte brengen via e-mail met vermelding van zijn naam en details van bestelling. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Enkel indien het artikel binnen de 14 kalenderdagen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat, voorzien van alle originele verpakking terug aan de verkoper wordt bezorgd, betaalt Kaolin&Quartz binnen de 30 dagen na ontvangst het aankoopbedrag terug. De kosten om het artikel te versturen zijn voor de Klant. 

Artikel 12 Garantie:

Krachtens de wet van 21 September 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijk rechten. 

Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Kaolin&Quartz en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan

Kaolin&Quartz. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kaolin&Quartz zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassing of wijziging aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 13 Overmacht:

Indien Kaolin&Quartz geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. 

In dit geval is Kaolin&Quartz niet aansprakelijk en heeft Kaolin&Quartz het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. 

Kaolin&Quartz zal de Klant hiervan op de hoogte brengen. 

artikel 14 Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Kaolin&Quartz om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 15 Bewijs:

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 Toepasselijk recht:

Het Belgisch recht is van toepassing. 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Kaolin&Quartz. 

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Privacy- en cookiebeleid voor de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke van Kaolin&Quartz.

Artikel 1: Welke gegevens

Het gebruik van de website kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens:

Uw IP-adres en details over uw bezoek op de website d.m.v. cookies.
Uw naam, adres, e-mailverkeer en e-mailadres bij het plaatsen van een bestelling & betaalmethoden.

Artikel 2: Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Kaolin&Quartz zal uw persoonsgegevens gebruiken voor:
Het verbeteren van uw gebruikservaring van de website en het verzamelen van anonieme statistieken nadat u uw expliciete toestemming hiervoor heeft gegeven bij uw eerste bezoek aan de website.
Het antwoorden op vragen die worden gesteld via e-mail. 
Het eventueel verzenden van nieuwsbrieven. U kan ons op de hoogte brengen indien u deze niet meer wenst. Wij zorgen voor het nodige zodat u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer ontvangt.  
De levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten. Door het bestellen van de producten gaat u akkoord dat deze gegevens door ons verwerkt en bewaard worden. 

Artikel 3: Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Kaolin&Quartz bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Artikel 4: Veiligheidsmaatregelen

Wij doen al het nodige om uw gegevens te beschermen en deze met zorg te behandelen en te bewaren. We zorgen ervoor dat de gegevens worden beschermd tegen verlies, vervalsing, vernietiging, wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  Kaolin&Quartz kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.  

De webshop wordt gehost door WIX.com. Zij voorzien ons van het online ecommerce platform waarop we onze producten online aanbieden. Al uw informatie wordt bewaard op hun database CMS. 

Artikel 5: Toestemming

Door de toegang en het gebruik van de site, verklaart de Gebruiker dat hij zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven.

Artikel 6: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Kaolin&Quartz van uw persoonsgegevens maakt.

U heeft steeds het recht om Kaolin&Quartz te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen door Kaolin&Quartz daartoe te contacteren: per e-mail naar: delphi@kaolin-quartz.boutique mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 7: Het delen van uw gegevens met derden

Kaolin&Quartz zal nooit uw gegevens ter beschikking stellen van derden, tenzij u daarvoor expliciet de toestemming heeft gegeven. Zo maken we uw naam en adresgegevens wel over aan BPOST om uw pakket op de juiste bestemming te kunnen afleveren.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de privacywetgeving na. 

Artikel 8: Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens dat op uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt om informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren.

Wanneer u de website bezoekt verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij uw eerste bezoek verschijnt er een banner en kunt u kiezen om deze cookies te weigeren of accepteren. Door de melding te sluiten en verder te surfen accepteert u automatisch de cookies.

Indien u bepaalde cookies uitschakelt, accepteert u dat de website mogelijk niet optimaal functioneert.

Sommige van de cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site.

Andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan de cookies aanpassen of uitschakelen.

Soorten cookies
Functionele cookies: deze bewaren uw voorkeuren om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen zoals logingegevens, de inhoud van uw winkelwagen. Ze zijn vaak noodzakelijk voor de goede werking van een website.
Analystische cookies: deze worden gebruikt om statistische gegevens over de website te verwerken zoals bezoekersaantallen, welke pagina’s het meest en minst populair zijn, of de mobiele versie populairder is dan de desktopversie enz.
Trackingcookies: deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website ingesteld worden (en zijn dus third party cookies i.p.v. direct cookies). Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Artikel 9: Wijzigen

Dit privacy & cookiebeleid kan worden  gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy & Cookiebeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.


 

bottom of page